ISONEM® THERMAL ROOF

ISONEM® THERMAL ROOF

 

Tepelný izolačný náter na strechy

THERMAL ROOF je vodotesná a tepelno-izolačná farba, ktorá sa nanáša tekuto. Jasná biela vlastnosť je zosilnená keramikou. THERMAL ROOF odráža
slnečné lúče o 80%. THERMAL ROOF znižuje potrebu vetrania a náklady na chladenie. Strešná farba ISONEM THERMAL ROOF si udržuje svoju elasticitu a odolnosť do teploty -34 °C. Membránový povlak je vodotesný a vlhkosť vo vnútri budovy sa odparí. Nanesený povlak na horizontálnych strechách zadržiava nahromadenú vodu, vypĺňa väčšinu trhlín a robí ich vodotesnými.
MIESTA VYUŽITIA: Betónové dlaždice • Kovové strechy • Plastové panely
• Polystyrénové a polyuretánové peny • Strechy pre mobilné domy • Štrkové
strechy • Asfaltové strešné šindle • Betónové strechy • Bitúmenové a galvanické kovové strechy • Domy • Byty • Budovy • Sklady • Komerčné budovy
• Hotely • Administratívne budovy a továrne.
PRÍPRAVA POVRCHU: Uistite sa, či je povrch čistý a bez nečistôt, oleja, voľných a odlupujúcich sa farieb a iných cudzích materiálov. Všetky trhliny, uzliny
a strešné presakujúce plochy by sa mali opraviť a potrebné opravy alebo zmeny sa musia vykonať aj na presakujúcej streche. Povrchy, ktoré si vyžadujú
základný náter, by mali byť natreté farbou ISONEM UNIVERSAL PRIMER v jednom nátere so spotrebou približne 200 – 300 g/m². Počkajte 4 hodiny pred
aplikovaním hlavného produktu. Pred a počas natierania THERMAL ROOF miešajte farbu v rôznych časoch. Nemiešajte s ostatnými farbami a nepridávajte
rozpúšťadlo. Neaplikujte pri teplote pod 10°C. Môže sa aplikovať na suché alebo mierne vlhké povrchy valčekom, kefou alebo sprejom. Použite farbu vo
veľkom množstve v dierach a trhlinách. Odporúčajú sa minimálne dve vrstvy. Každá vrstva by mala byť natretá kolmo na predchádzajúcu vrstvu. THERMAL
ROOF je určená na okamžité použitie. Riedenie sa neodporúča.
POZNÁMKA: Počas a po aplikácii by mali byť povrchy chránené pred dažďom, vodou, mech. zaťaženiami a nárazmi po dobu 24 hodín.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Farba: Biela alebo v akýchkoľvek farbách • Nositeľ: Akrylová emulzia • Rozpúšťadlo: na báze vody • Bod vzplanutia: Žiadny
• Schnutie na dotyk: 1 hodina.
ÚSPORA ENERGIE: Výsledky testov, ktoré urobil Thermilate Europe Ltd. v Anglicku; Výsledky testov ITU (Istanbul Technical University).
METÓDA: Skúška horúcej miestnosti sa uskutočnila pomocou infračerveného teplomeru a termočlánku. METÓDA: ISO 8301 (ITU).
DETAILY TESTU: • Hrúbka vzorky (sadrová doska + suchá fólia termálnej strechy): 0,00995 M • Rozmery: 0,304 x 0308M• Teplota vzduchu: 25,04°C • Teplota
pokrytých povrchov: 18°C • Teplota studeného povrchu: 13,10°C • Hustota toku tepla: 71,60 W/m² • Teplotný pokles na sadrokartóne/vzdušnom povrchu:
11,94 K • Teplotný pokles vo vrstve vzduchu: 7,04 K • Pokles teploty v sadrokartóne: 4,90 K • Tepelná odolnosť sádrokartónovej dosky a vzduchovej
vrstvy: 0,167 m² K/W • Tepelná odolnosť povrchovej vrstvy vzduchu: 0,099 m² K/W • Tepelná odolnosť sadrovej dosky a náteru: 0,068 m² K/W • Trvanie
testu: 84 hodín • Teplota okolia v budove: 22°C • Test ITU (Istanbulská technická univerzita) podľa ISO 8301 • Hodnota lambda: 0,040 • Snímače teploty:
Teploty boli merané pomocou termočlánkových sond. Takisto bolo použité infračervené svetlo nachádzajúce sa medzi jednotkami • Metóda a teplota
kondicionovania: Pripravili sa 2 vzorky a ponechali sa na kondicionovanie • Namerané chyby: Chyby do 3 % boli brané do úvahy a test bol vykonaný
dvakrát • Výsledky úspornosti termálnej energie: Zvýšenie tepelnej odolnosti sadrokartónu o 9,5 mm natretým vzorkou ISONEM na prázdnom povlaku je
22,8% pri nátere jednej vrstvy, TURKAK akreditoval laboratórne merania hodnoty lambda v laboratóriu Selin (hodnota tepelnej vodivosti): 0,0299 • Tepelná odolnosť R = 0,0650. Vyrobené podľa metódy merania TS 825.
FARBA: Podľa farieb vzorkovníka ISONEM.
SPOTREBA: 1 l/m² (aplikácia by mala byť vykonaná so spotrebou 1 l/m² alebo by mala mať hrúbku 1 mm až 1,5 mm) • BALENIE: 18 l PE vedro.
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby v uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri teplotách od +5 °C do
+35 °C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.