ISONEM® ANTI-FIRE PAINT PLUS

 

ISONEM®  ANTI-FIRE PAINT PLUS

 

Protipožiarna farba na oceľové a drevené konštrukcie

Je vyvinutá na ochranu budov pred požiarom. Je to spomaľovač požiaru, farba založená na vode, s expandujúcou štruktúrou, poskytujúca izoláciu voči požiaru
expandovaním. Schne a vytvára hladkú vrstvu na povrchu aplikácie. Má vynikajúce požiar spomaľujúce vlastnosti. Chemicky reaguje počas požiaru, expanduje a zabraňuje tomu, aby teplota na povrchu dosiahla kritickú úroveň. Je paropriepustná. Vďaka tejto vlastnosti nebráni povrchu, na ktorý je aplikovaná, dýchať. Je veľmi vhodná na použitie na drevených, železobetónových, prefabrikovaných a oceľových konštrukciách..
TECHNICKÉ ÚDAJE: FARBA: Biela alebo akákoľvek požadovaná farba • Hustota: 1,15 ± 0,05 kg/lt • Tuhé látky (v hmotnosti): 60% ±2% • PH: 7-9 • Doba vytvrdzovania: 6 hodín • Teplota pri aplikácii: + 5 ° C alebo viac • Pevnosť v ťahu: 2 N/mm pri 23°C • Protipožiarne vlastnosti: klasifikácia odolnosti voči požiaru bola dosiahnutá ako R15 – R20 – R30 – R45 – R60 a R90 v testoch uskutočnených v súlade s TS EN 13381-82013 Testovacia metóda na určenie prispievania stavebného prvku na odolnosť voči požiaru– Časť 8: testovacia metóda pre reaktívnu ochranu použitá na oceľové prvky v súlade s výsledkom kontroly a správy z testu 20.04.2017 č.: 339190/04-17 v kontrolách a testoch vykonaných v súlade s TS EN 13501-2:2016 Stavebné produkty a stavebné prvky– Požiarna klasifikácia– Časť 2: Klasifikácia použitím dátumu získaného z testov požiarnej odolnosti (vynímajúc ventilačné inštalácie).
Podľa výsledkov kontrolného testu TSE, oddelenia požiaru stavebných materiálov a akustického laboratória:
Hlavná vrstva farby (expandujúca farba): ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS
Finálna vrstva farby (vrchný náter): ISONEM ANTIFIRE PAINT
Trieda ocele: S275JR
Nominálna ochranná hrúbka: 1.5 mm
Spôsob ochrany: celý obvod
Povolený interval faktora prierezu 71: m-1 ≤ Am ≤ 453 m-1
Triedy ocele: platné pre triedy uvedené v EN 10025-1 (okrem S185). Nesmie sa používať pre triedu ocele E. Výsledky sú tiež platné pre umelé rezy.
Maximálna výška nosníka: 600 mm
Strany, ktoré podliehajú: stranám 3 a 4.
Projektové teploty ocele: 350°C ≤ Qa ≤ 750°C
Triedy odolnosti voči požiaru: R15 – R20 – R30 – R45 – R60 a R90
PRÍPRAVA POVRCHOV: Pred aplikáciou musia byť všetky povrchy čisté a suché, očistené od oleja, nečistôt, bahna a iných podobných látok. Pred použitím
otvorte balenie a premiešajte, aby sa dosiahla homogenita.
POUŽITIE: Farbu je možné nanášať štetkou, valčekom alebo značkovacou pištoľou. Pred aplikáciou hlavného náteru by mal byť nanesený vhodný základný
náter, ktorý sa musí nechať vyschnúť. Po zatvrdnutí základného náteru nanesieme dva úplné nátery bez riedenia tak, aby sa náter nechal schnúť po 4 hodiny medzi jednotlivými nátermi. ISONEM ANTIFIRE PAINT sa má aplikovať ako ochranný náter pri spotrebe 300 až 500 g/m² na povrch ISONEM ANTIFIRE PAINT PLUS.
BALENIE: 18 kg PE vedro.
SPOTREBA: Približne 1 – 1,5 kg/m² (v závislosti od povrchu, hrúbky a požadovanej protipožiarnej ochrany).
SKLADOVANIE/ŽIVOTNOSŤ: 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené v náležite uzavretých, nepoškodených a pôvodných utesnených nádobách pri
teplotách od +5°C do +35°C v suchých priestranstvách. Chráňte pred nadmernou teplotou a mrazom.
BEZPEČNOSŤ: Počas aplikácie je potrebné nosiť oblečenie, rukavice, okuliare a masky, ktoré spĺňajú predpisy o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Nezatvrdnutá farba je dráždivá a nesmie prísť do kontaktu s pokožkou a očami. Ak sa pokožka a oči dostanú do kontaktu s náterom, okamžite ich umyte mydlom
a vodou. Pri požití okamžite kontaktujte lekára. V mieste aplikácie by sa nemal konzumovať potraviny a nápoje. Skladujte ho na mieste, kde sa nemôžu dostať
deti. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.