ISONEM®  MS 80

ISONEM®  MS 80

Transparentná kvapalina na externé povrchy

ISONEM MS 80 je jednozložková, priehľadná penetračná silánová/ siloxánová hydrofóbna impregnačná látka. Produkt chemicky reaguje s minerálnym substrátom
na vytvorenie povrchu odpudzujúceho vodu, ale prepúšťajúceho vodnú paru. ISONEM MS 80 chráni a zachováva substrát bez zmeny prirodzenej textúry alebo farby povrchu a bez vytvárania povlaku na vonkajších plochách, kde bol aplikovaný. Keďže zabraňuje vlhkosti, zabraňuje aj strate tepelno izolačnej kvality budov. Chráni budovu pred poškodením a koróziou spôsobenými dažďom. Zvyšuje životnosť budov.
VÝHODY: Cenovo výhodný • Hlboko penetračný • Prepúšťa výpary • Zabraňuje rastu plesní • Znižuje nepekné zafarbenie • Jedna zložka • Ľahko sa aplikuje a pretiera • Chráni pred dažďovou vodou • Zabraňuje prístup chloridov • Znižuje riziko kryštalizovania • Efektívny na starých aj nových povrchoch • Pomáha zachovať pôvodnú farbu a textúru.
ISONEM MS 80 má veľmi malé a veľmi mobilné molekuly. Pomerne pomalá rýchlosť odparovania rozpúšťadla umožňuje dosah aj do tých najmenších pórov. Jeho vodnoparová priepustnosť umožňuje povrchu „dýchať“ prirodzene. Nanesenie ISONEM MS 80 výrazne predlžuje životnosť a udržateľnosť farby tehál. ISONEM MS 80 sa môže použiť ako dodatočný základný náter pred akrylátovým vonkajším náterom ISONEM BE 99.
OBLASTI POUŽITIA: ISONEM MS 80 sa odporúča pri zatepľovaní vonkajšieho tehelného muriva budovy, betónu, betónových blokoch, prírodných alebo liatych
kameňov atď. Je použiteľný na všetky druhy minerálnych a absorbujúcich povrchov, ako sú betón, sadra, tehla, zlisovaná tehla, travertín, prírodný kameň, mozaika, dlaždice atď..
TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Zloženie: Hydrofóbna impregnačná látka na báze silánu a siloxánu • Hustota (zmes): cca 0,8 g / ml. • Rozpúšťadlá: Tekuté uhľovodíky Bod vzplanutia: približne 38°C • Teplota skladovania: cca 30°C • Teplota pri aplikovaní: Pod rosným bodom • Aplikačné náradie: Štetec, valček alebo nízkotlakový postrekovač.
APLIKÁCIA: Okolnosti substrátu: Povrchy by mali byť suché a bez nečistôt, prachu, mastnoty atď. Aplikácia na mokrý substrát zabráni penetrácii a bude mať za následok slabú priľnavosť. Materiály uvoľňujúce chemické látky, čistiace prostriedky, mach, výpotky, riasy atď. sa musia odstrániť. Musí prejsť aspoň jeden mesiac než sa aplikuje ISONEM MS 80 na nové betónové alebo murované povrchy. Na plochách, kde sa bude produkt nanášať, nesmú byť trhliny väčšie ako 0,4 mm
a existujúce trhliny musia byť opravené.
MIEŠANIE A PODKLAD: Nevyžaduje sa.
SPÔSOB POUŽITIA: Naneste priamo z nádoby – nerieďte. Pri aplikácii používajte nepriepustné rukavice a ochranné okuliare. Naneste štetkou, valčekom alebo
nízkotlakovým (cca. 40 až 60 kPa) sprejovým nástrojom. Nepoužívajte rozprašujúce spreje. Povrch zalejte, nepretierajte ako farbu (vytvára to bubliny alebo neúplnú penetráciu). Aplikujte rovnomerne stabilnými ťahmi po celej ploche. Aplikujte zhora nadol. Zvyčajne postačuje jedna vrstva, ak je nanášanie výdatné a dôkladné a povrch je primerane nepriepustný. Na veľmi pórovitých materiáloch môže byť nevyhnutné aplikovať druhý náter, alebo ošetriť pórovité povrchy farbou na báze cementu pred nanesením ISONEM MS 80. Pri nanášaní dvoch náterov ISONEM MS 80, naneste mokré na mokré. Nepoužívajte ISONEM MS 80 na betónové povrchy vystavené automobilovej premávke. ISONEM MS 80 je po vysušení neviditeľný. ISONEM MS 80 sa neodporúča na aplikáciu na podzemné povrchy podliehajúce hydrostatickému tlaku.
TVRDNUTIE: Pri 25°C sa vode odpudivé vlastnosti úplne prejavia približne za 24 hodín.
SPOTREBA: Pokrytie závisí od savosti a pórovitosti substrátu. Pri normálnom murive je pokrytie približne 4 m² na liter. Na veľmi pórovitých substrátoch, môže byť spotreba až 2 m² na liter, len na mierne savých substrátoch sa môže znížiť na 6 m² na liter na jeden náter. Množstvo požadovaného materiálu potrebného na druhú vrstvu, ak je to potrebné , je približne polovica množstva použitého na prvú vrstvu. Odhadované údaje: cca 100-300 ml/m².
BALENIE: 3,5 l kovová nádoba.
SKLADOVANIE: ISONEM MS 80 sa môže skladovať v tesne uzavretých nádobách po dobu 24 mes., ak sa nachádza v suchu a pri miernych teplotách. Uchovávajte
mimo dosahu zdrojov tepla alebo otvoreného plameňa. Je dôležité nádoby po použití znovu uzavrieť.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY: ISONEM MS 80 obsahuje horľavé rozpúšťadlá. Zabezpečte dostatočné vetranie. Počas nanášania nefajčite. Vyhnite sa otvoreným plameňom, elektrickým zariadeniam alebo iskrám. Noste a zabezpečte vhodné dýchacie zariadenia počas nanášania, napríklad pri použitínízkotlakového spreja, alebo pri práci v uzavretých priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a vyhnite sa vdychovaniu výparov. Používajte ochranné okuliare. V prípade otravy ihneď vyhľadajte lekára.